Probleme de procedură

Decizia nr. 4050/2017 din 13 decembrie 2017

Această speţă se referă la probele ce pot fi administrate în litigiile ce vizează anularea deciziilor autorității de concurență de aplicare a sancțiunilor pentru încălcarea regulilor de concurență. Acest caz s-a finalizat cu casare şi trimiterea cauzei spre rejudecare pentru respingerea greșită a probatoriilor. Nu există nici o dispoziţie în legea procesuală generală sau în legile speciale aplicabile cauzei care să împiedice administrarea probei cu prezentarea punctului de vedere al uneia sau mai multor personalităţi ori specialişti în domeniul concurenţei, pe motivul neprezentării de către parte a unor analize economice în cadrul investigaţiei derulate de către autoritatea de concurenţă. De...

Read more

Decizia nr. 1089/2017 din 21 martie 2017

Compania A a fost amendată de Consiliul Concurenţei pentru încălcarea prevederilor art. 6 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată. Înalta Curte a decis casarea cu trimitere spre rejudecare pentru nemotivarea hotărârii și nerespectarea primei decizii de casare. Numărul casărilor cu trimitere este limitat, în condițiile art. 312 alin. (61) C. proc. civ. (1865) și art. 20 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, numai în cazul în care, după prima casare, instanța de fond se conformează dispozițiilor instanței de recurs; interpretarea contrară ar lipsi de efect dispozițiile art. 315 alin. (1) C. proc. civ. (1865).

Read more

Decizia nr. 3257/2016 din 18 noiembrie 2016

În acest caz, reclamanta S.C. “X TV Group” S.A a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Concurenței invocând în faţa instanţei de recurs excepția inadmisibilității acțiunii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile prevăzute de art.7 alin.3 din Legea nr. 554/2004. Înalta Curte a respins excepţia inadmisibilităţii. Acțiunea în contencios administrativ se adresează instanței numai după formularea plângerii prealabile din momentul în care a luat cunoștință, pe orice cale, de existența actului contestat, dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii sale, după cum impun prevederile art. 7 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, republicată, cu modificările și completările...

Read more

Decizia nr. 3637/2015 din 17 noiembrie 2015

În această speţă, reclamantul a solicitat suspendarea executării unui act administrativ, ceea ce se poate dispune dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, respectiv existența cazului bine justificat şi dovedirea pagubei iminente. Dacă suspendarea se cere a fi dispusă potrivit art. 14 din Legea nr. 554/2004, pe lângă aceste condiții se impune dovedirea formulării plângerii prealabile, în condițiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ, iar dacă cererea de suspendare este motivată de art. 15, atunci ea poate fi formulată odată cu cererea adresată instanței competente pentru anularea, în tot...

Read more

Decizia nr. 3235/2015 din 21 octombrie 2015

Înalta Curte a admis atât recursul companiei A. şi pe cel al Consiliului Concurenţei împotriva sentinţei Curţii de Apel Bucureşti, a clasat sentinţa atacată şi a retrimie cauza spre rejudecare Curţii de Apel Bucureşti. Aceasta deoarece constituie motiv de recurs, astfel cum dispune art. 304 pct. 7 C. proc. civ., situația în care „hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive contradictorii sau străine de natura pricinii”. O hotărâre judecătorească trebuie să cuprindă în motivarea sa argumentele care au format, în fapt și în drept, convingerea instanței cu privire la soluția pronunțată, argumente care, în mod...

Read more

Decizia nr. 2451/2015 din 11 iunie 2015

Speţa vizează încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi art. 101 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene în cadrul unei procedurii de achiziţie publică.Mai exact, reclamanta SC A. SRL a acţionat în instanţă decizia Consiliului Concurenţei, care, în urma unei investigaţii, a constatat că respectiva firmă a participat la o îneţelegere anticoncurenţială, constând în participarea cu oferte trucate la o procedură de achiziţie publică organizată de CNADNR. Înalta Curte a respins recursul companiei sancţionate.În realizarea rolului constituţional ce revine Înaltei Curţi de a asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii în primul rând prin promovarea...

Read more

Decizia nr. 1009/2015 din 6 martie 2015

Compania A. a contestat în instanţă sancțiunea aplicată de Consiliul Concurenţei în temeiul art. 51 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 21/1996, pentru încălcarea art. 15 alin. (6) din aceeași lege, cu o amendă în cuantum de 3.187.463 lei, reprezentând 0,5% din cifra de afaceri realizată în anul 2010 - anul financiar anterior celui în care a fost adoptată decizia de sancționare. Recursul a fost respins de instanţă, ca fiind nefondat. Prevederile art. 51/1 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 (în forma aplicabilă în cauză), avea următorul conținut: „Prin excepție de la prevederile art. 50 și art. 51 alin. (1),...

Read more

Decizia nr. 4638/2014 din 4 decembrie 2014

Reclamanta C.D. a cerut anularea unei decizii a Consiliului Concurenţei privind realizarea unei inspecţii inopinate, însă Înalta Curte a respins această acţiune ca nefondată. Instanţa a motivat că nu este necesar ca în cuprinsul ordinului să fie menţionate detaliat toate informaţiile de care Consiliul Concurenţei dispune în legătură cu încălcările prezumate, să realizeze o încadrare juridică exactă a acestor încălcări, ci trebuie să prezinte prezumţiile pe care înţelege să le verifice, respectiv ce anume se caută şi la ce elemente se referă inspecţia. În ordinul contestat a fost făcută referire cu privire la piaţa prezumată a fi afectată - procedura...

Read more

Decizia nr. 4610/2014 din 3 decembrie 2014

În acest dosar, societatea L.R. SRL a cerut instanţei anularea unui ordin al Consiliului Concurenţei referitor la accesul respectivei companii la informaţii şi documente confidenţiale aflate în dosarul investigaţiei declanşate de autoritatea de concurenţă. După judecarea cauzei, cererea a fost respinsă.Potrivit art. 43 alin. (4) din Legea nr. 21/1996 ,,Documentele, datele şi informaţiile din dosarul cauzei care sunt confidenţiale nu sunt accesibile pentru consultare ori obţinere de copii sau extrase decât prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei. Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei poate fi atacat la Curtea de Apel Bucureşti, secţia contencios administrativ în termen de 15 zile de la comunicarea...

Read more

Decizia nr. 2710/2014 din 10 iunie 2014

Reclamanta SC D.R. SA s-a adresat instanţei pentru a obţine o hotărâre judecătorească prin Consiliului Concurenţei să fie obligat să îi transmită părţi din dosarul de investigaţie. Înalta Curte a respins ca neîntemeiată această acţiune.Din prevederile legale în materie de acces la dosar, respectiv art. 44 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, pct. 3, 5 şi 9 din Instrucţiunile din 2 martie 2011 privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei, rezultă cu claritate faptul că scopul acordării accesului la dosar este acela ca întreprinderile al căror comportament face obiectul raportului de investigaţie să îşi poată exercita efectiv dreptul...

Read more
Page 1 of 2 1 2

Găsește decizie

  • Categorii

  • Etichete

  • Anul